Privacyverklaring

 

Cookie- en Privacyverklaring Instituut Scilicet BV

1. Inleiding

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het netwerk van Instituut Scilicet BV en haar

dochtermaatschappijen en handelsnamen (Instituut Scilicet BV). Deze Cookie- en Privacyverklaring is van

toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Instituut Scilicet BV en haar

dochtermaatschappijen, tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacy verklaring hanteren.

Bij het gebruik van de diensten van Instituut Scilicet BV kan door Instituut Scilicet BV en/of door derden

informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld. Instituut Scilicet

BV vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te

behandelen. Instituut Scilicet BV houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving waaronder de

Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

2. Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u een van onze producten of diensten afneemt, wanneer u zich registreert, u aanmeldt voor

een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact

opneemt met Instituut Scilicet BV of één van haar dochtermaatschappijen of anderszins gebruik maakt

van de diensten van (een onderdeel van) Instituut Scilicet BV, worden de door u verstrekte

persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Instituut Scilicet BV.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Instituut Scilicet BV, kan Instituut Scilicet

BV aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de

diensten van Instituut Scilicet BV. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens ten behoeve fiscale- juridische- en administratieve dienstverlening
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van
  maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke
  of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site als u verbinding
 • maakt met onze diensten via een zodanige sociale media site.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Instituut Scilicet BV.

De gegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

 

3. Doeleinden gegevensverwerking

Instituut Scilicet BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen
  producten, diensten of informatie te leveren;
 • als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale
  diensten van Instituut Scilicet BV of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale
 • diensten;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Instituut Scilicet BV; indien u dat opprijs stelt;
 • u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • het inloggen via sites (eventueel aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • te voldoen aan de op Instituut Scilicet BV van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter

beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Instituut Scilicet BV die deze Cookie- en

Privacyverklaring gebruiken. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende Instituut

Scilicet BV producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens tot een profiel worden

gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Instituut Scilicet BV producten

en/of diensten. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een

account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het

kader van één van onze andere diensten.

 

4. Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het Instituut Scilicet

BV-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden

verstrekt aan partijen, die door Instituut Scilicet BV worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar

dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier of adviseur van diensten die betrekking hebben op een in de

met u gesloten overeenkomst vastgelegde dienstverlening of levering van producten). In een dergelijk

geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de

levering van het product of dienst). Daarnaast is het mogelijk dat Instituut Scilicet BV op grond van

geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de

politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Instituut Scilicet BV zal in deze gevallen uitsluitend

gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. In dergelijke

gevallen zal Instituut Scilicet BV uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij

steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

 

5. Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van Instituut Scilicet BV -onderdelen kunnen worden

opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt

noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

 

6. Externe dienstverleners

Indien u via een digitale dienst van Instituut Scilicet BV terecht komt op de site of applicatie van een

derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt

aangeraden de privacy verklaring van deze derde te raadplegen. Voor digitale diensten van Instituut

Scilicet BV waartoe u toegang kan krijgen via media- of internetdiensten van derde partijen, geldt dat

Instituut Scilicet BV de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven

in deze Cookie- en Privacyverklaring.

 

7. Beveiliging gegevens

Instituut Scilicet BV respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat

persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle

persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratiesystemen van Instituut Scilicet BV. Deze

database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Instituut Scilicet BV, voor zover dat uit hoofde

van hun functie noodzakelijk is. Instituut Scilicet BV spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen

te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt

daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening

wordt gehouden met de stand van de techniek.

Instituut Scilicet BV is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of

bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of

enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Instituut Scilicet BV.

 

8. Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Instituut Scilicet BV zijn

verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van

gerichte informatie betreffende de producten of diensten van Instituut Scilicet BV via e-mail, telefoon,

post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk

doen via:

Instituut Scilicet BV cs

T.a.v. afd. AVG/Klantregistratie

Postbus 1066

7801 BE Emmen

U kunt ook een e-mail sturen naar info@register-jurist.nl

 

9. Cookies

Bij het gebruik van de diensten of producten van Instituut Scilicet BV kan door Instituut Scilicet BV en/of

door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld,

bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een

website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt

opgeslagen. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel

van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe

bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google

hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij

hebben hier geen invloed op.

 

10. Doeleinden gebruik cookies Instituut Scilicet BV

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Instituut Scilicet BV gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

1. om het navigeren en het inloggen op de websites en mobiele apps van Instituut Scilicet BV te

vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites en mobiele

apps van Instituut Scilicet BV te onthouden. Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie

weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus

niet opnieuw in te loggen.

2. statistische doeleinden: Instituut Scilicet BV maakt gebruik van Google Analytics (GA), om het

gebruik van de Instituut Scilicet BV websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden

bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Instituut Scilicet BV

weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.

 

11. Doeleinden gebruik cookies derden

Derde partijen presenteren in opdracht van ons advertenties op onze websites. Zij plaatsen daarvoor

tevens cookies op uw computer. Ook hierbij geldt dat dit op onze websites alleen gebeurt indien u

daartoe toestemming hebt gegeven. Deze toestemming heeft alleen betrekking op onze websites. Deze

derde partijen plaatsen in opdracht van ons cookies. Deze derde partijen treden op in de rol van

bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij Instituut Scilicet BV (of een van

de groepsmaatschappijen) de verantwoordelijke is.

 

12. Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen

van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help

functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van websites van Instituut

Scilicet BV worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren. Hier kunt u ook zien welke van de

genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een

website en mobiele apps gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies

alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt

van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te

herhalen.

 

13. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

Instituut Scilicet BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en

Privacyverklaring Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en

Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en

Privacyverklaring op de hoogte bent.