Welkom bij Register Jurist

Vraag de titel RJ aan.

Ik wil me Registreren

Als gedreven juridische professional begrijpen wij als geen ander dat je graag je vakmanschap en kwaliteit wilt tonen en waarborgen.
Daarom is het belangrijk dat je je aanmeldt voor het Register.

Het onderstreept niet alleen de meerwaarde van je werkzaamheden tegenover klanten, opdrachtgevers en werkgevers,
maar het is eveneens een instrument om te zorgen, borgen en aan te tonen dat jouw vakmanschap op peil is
en voldoent aan het opleidingsdenk en -werkniveau op tenminste HBO niveau. 

Versterk je positie op de arbeidsmarkt
Bovendien kan een Registratie jouw positie op de arbeidsmarkt versterken.
Met een RJ® titel toon je aan dat je een gedreven juridische professional bent die serieus met zijn vak bezig is en op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen.

Ik wil me Registreren
Laat zien dat jij de professional bent die over gedegen (specialistische) juridische kennis beschikt en Registreer je nu.
Mail je copy met CV en relevante Diploma's naar secretariaat@register-jurist.nl ter beoordeling en registratie.
Meer informatie over de in te vullen formulieren en andere benodigde gegevens vind je op de pagina Toelatingsprocedure.
Of je aan de vereiste opleidingen voldoet vind je onder Opleidingen. 

 

 

Erkend Keurmerk

Erkend Keurmerk
Register Jurist Opleidingen B.V. heeft het collectieve merk RJ® laten registreren bij het Benelux Merkenbureau.
In het Regelement Register Jurist staan de regels voor het gebruik van dit merk.

Certificaat Register Jurist
Door RJO uitgegeven Certificaten van Inschrijving zijn alleen geldig wanneer de naam van de houder van het Certificaat ook is vermeld in het Register op deze site.

Onrechtmatig gebruik
Mocht je constateren dat iemand onrechtmatig gebruik maakt van ons keurmerk,
dan verzoeken wij je dringend dit bij ons te melden (secretariaat@register-jurist.nl)

 

Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden tot het Register dien je het formulier ‘Aanvraag tot Toelating’ in te vullen en aan te vullen met andere persoonlijke documenten.

 1. Na ontvangst van alle benodigde documenten gaat het bestuur jouw aanvraag beoordelen.
 2. Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je uiteraard een positief bericht en ontvang jij of ontvangt je werkgever een verzoek tot het voldoen van onze registerbijdrage.
 3. De registerbijdrage bedraagt voor het eerste jaar slechts 78,50 euro (incl. BTW en 3,50 Euro administratiekosten).
  Daarna bedraagt de bijdrage 75 Euro per jaar (onder voorbehoud van wijzigingen). 
 4. Na ontvangst van de betaling word je in het Register toegevoegd en ontvang je een officieel RJ® certificaat.
 5. ​Bedenk wel dat het keurmerk uitsluitend betrekking heeft op een natuurlijke persoon en niet op een organisatie.

Uiteraard moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je hier.
Tot het Register wordt toegelaten de natuurlijk persoon die voldoet aan de in het reglement gestelde voorwaarden en die RJO een formulier ‘aanvraag tot toelating’ heeft toegezonden. 

Benodigde persoonlijke documenten

Het formulier ‘Aanvraag tot toelating’ moet door de aanvrager persoonlijk worden ingevuld en omvat:

 1. Indiening van een persoonlijke aanvraag
 2. Overlegging van een bewijsstuk waaruit blijkt dat jij een aanvaarde opleiding hebt gevolgd en deze met goed gevolg hebt voltooid,
  en het aan de opleiding verbonden examen of toets van andere aard met voldoende resultaat hebt afgelegd of een erkenning van vakbekwaamheid hebt verkregen.
 3. Een door jou ondertekende verklaring, volgens het door RJO verstrekte model, waarin je verklaart de verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement, zal naleven.
 4. Een kopie van een geldig rijbewijs of paspoort;
 5. De eerste registerbijdrage a 78,50 Euro hebt voldaan.

De aanvraag dient de vermelde bescheiden in te dienen bij het secretariaat van RJO. Stuur een email samen met de persoonlijke documenten te richten aan secretariaat@register-jurist.nl of op te sturen naar

Register Jurist Opleidingen BV
T.a.v. het Secretariaat
Postbus 2136
7801 CC Emmen

Een afwijzing? En dan?

Het kan voorkomen dat wij een aanvraag tot toelating moeten afwijzen.
De reden of redenen voor afwijzing worden altijd vermeld.
Een niet volledige ingevuld aanvraagformulier of het ontbreken of niet juist zijn van een van de benodigde documenten is al een reden om de aanvraag niet aan het bestuur voor te leggen.
In dit geval word je schriftelijk verzocht om de verstrekte informatie aan te vullen en/of te verbeteren en opnieuw in te dienen binnen een termijn van dertig dagen na de datum vermeld in het schriftelijk bericht.
Mocht na jouw aanvulling en/of verbetering de verstrekte informatie nog steeds niet voldoen aan de door ons gestelde voorwaarden, dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard.
Je wordt hierover ingelicht en je behoudt het recht jouw aanvraag volledig te maken. In dit geval kan RJO extra kosten in rekening brengen.

Wanneer er sprake is van het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens besluit het bestuur dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.
Je wordt hierover schriftelijk ingelicht. Binnen 14 dagen na dagtekening kun je een bezwaarschrift indienen bij het secretariaat van RJO.
Het bezwaarschrift wordt behandeld door het bestuur. 
Indien het bestuur het bezwaar verwerpt wordt gedurende een termijn van tien jaren, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van de het bestuur, geen aanvraag van de betreffende persoon in behandeling genomen.

Bewijs van inschrijving

Nadat jouw aanvraag is toegekend ontvang je van ons een schriftelijk bewijs van inschrijving in het Register Register Jurist.
Daarnaast ben je gerechtigd om gedurende de periode dat je bent ingeschreven de letters RJ achter je familienaam te plaatsen,
als aanduiding dat je in het Register Register Jurist bent ingeschreven.
RJO heeft een het collectieve merk RJ® laten registreren bij het Benelux Merkenbureau.
In ons Reglement staan de regels voor het gebruik van dit merk. Derden kunnen bij ons navragen of iemand gerechtigd is om de titel te dragen. Zonder dat wij daarbij persoonlijke gegevens afgeven.
Bovendien heeft u als geregistreerde recht op een kosteloze verstrekking van een lijst van alle als Register Jurist geregistreerden, deze kunt je met opgaaf van reden aanvragen bij het secretariaat.
Gebruik van bedoelde lijst voor zakelijke doeleinden is niet toegestaan.

Jaarlijkse bijdrage Reglement Register Jurist

Wanneer het bestuur heeft besloten dat jouw aanvraag tot toelating voldoet aan het Reglement en de registerbijdrage is voldaan,
dan word je door het secretariaat ingeschreven in het Register.
De hoogte van de registerbijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en wordt zonder vooraankondiging aan de Geregistreerde gefactureerd. 
De jaarlijkse contributie omvat de kosten voor registratie en opname in het Register.
Bij inschrijving bedraagt de eerste jaarlijkse bijdrage voor 2018 78,50 Euro (incl. BTW en incl. 3,50 Euro administratiekosten).

Duur van de inschrijving
De inschrijving in het Register geldt voor de duur van vijf jaren, onder de voorwaarde dat je de registerbijdrage hebt voldaan.

Herziening inschrijving
Na de periode van vijf jaren wordt je inschrijving herzien. Om de herziening van jouw inschrijving goed te laten verlopen heeft het secretariaat een aantal bescheiden nodig:

Een ondertekende verklaring dat je sedert het tijdstip van registratie niet onherroepelijk bent veroordeeld tot gevangenisstraf of dat tegen jou als verdachte van het plegen van een misdrijf een strafvervolging is ingesteld.
Als de ingeleverde bescheiden akkoord zijn, dan wordt je inschrijving weer voor vijf jaren verlengd. Na controle en akkoord bevinding de vermelde bescheiden wordt de inschrijving verlengd voor de termijn van vijf jaren.

Via dit formulier kun je een Aanvraag tot Toelating indienen.

Reglementen & Statuten

De reglementen en statuten kun je opvragen via ons contactformulier of via secretariaat@register-jurist.nl

De reglementen en statuten worden ieder jaar door het bestuur beoordeeld en waar nodig aangepast.
Uiteraard worden onze Geregistreerden daar over schriftelijk geinformeerd.

Privacy Wetgeving (AVG)
De door jou verstrekte gegevens vallen onder de algemene verordering gegevensbescherming jo. grondslag uitvoering overeenkomst.
Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt.

 

Beëindiging

Beëindiging van de inschrijving

Het kan voorkomen dat je de inschrijving in het Register wilt beëindigen. In dat geval kun je een verzoek indienen door een email te sturen aan secretariaat@register-jurist.nl met daarin duidelijk het verzoek om je te laten uitschrijven uit het Register.
Er vind geen restitutie van de registerbijdrage plaats.

Beëindiging door het bestuur

Daarnaast kan het bestuur besluiten een inschrijving te beëindigen indien een geregistreerde naar de mening van het bestuur het belang van het Register schaadt of dreigt te schaden.
Ook wordt de inschrijving beëindigd indien de registerbijdrage, na een aanmaning, niet tijdig wordt voldaan.
Mocht achteraf blijken dat een inschrijving of verlenging daarvan mede werd gebaseerd op kennelijk opzettelijk door de geregistreerde verstrekte onjuiste gegevens,
besluit het bestuur eveneens tot beëindiging van die inschrijving.

Al deze voorwaarden staan vermeld in het Reglement.